Skip to main content
Male cyclist riding bicycle in mountains.
Group of children during a bike ride in the mountains
Young family with little children at bike trip together in nature.
Young family with little children at bike trip together in nature.
two young bikers enjoying their mountain bikes
senior woman on mountain bike
senior woman on electric mountainbike


Algemene Voorwaarden


De reisovereenkomst.
 De reisovereenkomst tussen een client (hierna reiziger genoemd) en Fiets-Fun komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Fiets-Fun. Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Iedere andere reiziger is voor het eigen deel aansprakelijk. In de voorwaarden wordt verstaan onder reisorganisator Fiets-Fun en reiziger t.w. alle geboekte deelnemers.

Boeken. Een boeking komt tot stand na ontvangst van het aanmeldingsformulier of telefonische opgave. De reisorganisator bevestigt schriftelijk de acceptatie van een aanmelding in de vorm van een bevestiging/factuur. Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk af te wijken van de gepubliceerde reisaanbiedingen. In dat geval zullen de eventuele communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door Fiets-Fun zijn bevestigd.

Betalingen.
 Na het tot stand komen van de reisovereenkomst, dient door de reiziger binnen 8 dagen een aanbetaling te worden gedaan. Het aan te betalen bedrag is gelijk aan 35% van de reissom met een minimum van €65,- per persoon. Hierbij zijn de verschuldigde premies voor eventuele verzekeringen niet inbegrepen. Het restbedrag dient uiterlijk 8 weken voor de aankomstdag in het bezit van Fiets-Fun te zijn. Bij boekingen binnen 8 weken voor een vertrekdatum dient per omgaande de gehele reissom te worden voldaan.

Prijzen.
 De gepubliceerde reissommen gelden per persoon, tenzij anders vermeld. De bedragen zijn gebaseerd op prijzen, heffingen, voorwaarden en belastingen zoals bekend waren, toen het programma (december 2021) werd opgesteld. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma en/of bijlagen binden de reisorganisator niet.

Wijzigingen door de reiziger.
 Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger tot wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Hiervoor mag Fiets-Fun €25,- wijzigingskosten in rekening brengen. Hierna zal wijziging in het algemeen niet meer mogelijk zijn. Fiets-Fun laat de reiziger per omgaande weten of het verzoek gehonoreerd kan worden.

Annulering door de reiziger.
 (conform de algemeen geldende regels binnen de reiswereld). Reserveringen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd. De annuleringskosten zijn 30% van de huursom bij annulering tot 42 dagen voor de geboekte periode (minimaal €115,-) en 60% van de huursom bij annulering tussen 42 en 28 dagen voor de geboekte periode (minimaal €115,-). Bij annulering binnen 28 dagen voor de geboekte periode is de volledige huursom verschuldigd. Bij latere aankomst in de tent of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen terugbetaling plaats. Annuleringskosten kunnen eventueel verhaald worden als u een annuleringsverzekering heeft afgesloten. Of dat lukt ligt aan de voorwaarden van de verzekering en de reden van annulering.

Annulering door Fiets-Fun. Fiets-Fun heeft het recht om bij gewichtige omstandigheden, zoals onvoldoende deelname, een reis te annuleren. Mocht een reis niet doorgaan dan wordt u in de regel 60 dagen, maar uiterlijk 30 dagen voor de vertrekdatum op de hoogte gesteld.

In-de-plaats stelling. Indien een of meerdere aangemelde reizigers verhinderd zijn aan de reis deel te nemen, kunnen deze vervangen worden door andere personen. Het verzoek dient uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend te zijn. Hiervoor kunnen administratie en/of communicatiekosten in rekening worden gebracht.

Reisduur.
 De vermelde reisduur staat aangegeven in dagen. Op de aankomstdag kan men vanaf 14.00 uur beschikken over de geboekte faciliteiten. De laatste reisdag eindigt om 10.30 uur. Ook de huur van de fietsen is hierin begrepen. Deze kunnen soms reeds op de avond ervoor opgehaald worden.

Reisbescheiden/documenten.
 De benodigde reisbescheiden worden uiterlijk 2 weken voor de aankomstdag verstuurd. U dient een geldig paspoort, Camping Carnet of toeristenkaart in uw bezit te hebben bij routes, die de grens overschrijden. Een Camping Carnet heeft u nodig in Denemarken. Deze kunt u daar kopen op de eerste camping. Ook bij de ANWB kunt u deze aanschaffen.

Aansprakelijkheid.
 De reisorganisatie is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt voor hemzelf alsmede voor andere, door hem ingeschakelde dienstverleners. Fiets-Fun aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen. U blijft steeds aansprakelijk voor schade aan of verlies van de gehuurde fietsen. Schade aan, of verlies van de fiets(en) dient men op dezelfde dag te melden en financieel af te werken.

Voorbehoud/aanpassing reisschema.
 De routes en overnachtingsplaatsen kunnen door plaatselijke omstandigheden en/of verbeteringen van het programma zonder voorbericht worden aangepast. Als de wijzigingen ingrijpend zijn krijgt men per omgaande schriftelijk bericht van de wijziging en/of aanpassing.

Verplichtingen van de reiziger.
 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Fiets-Fun ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. Hij is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

De reiziger, die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt kan van verdere voortzetting worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

Materiaal.
 Ernstige schade aan de huurfietsen of diefstal hiervan zijn voor uw eigen risico. Er kan een borgsom per huurfiets bij aankomst worden gevraagd, die men aan het einde van de reis, mits er geen schade is, terug ontvangt. Het tentmateriaal is gedekt tegen schade bij normaal gebruik en voldoende zorg. De standaardmaterialen zoals fietsen en tenten kunnen door vergelijkbaar of beter materiaal worden vervangen.

Bagage.
 Alle bagage en persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde risico van de reiziger. De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van bagage en persoonlijke eigendommen, op welke wijze deze ook veroorzaakt moge zijn. Alle deelnemers aan de reizen van de reisorganisator worden geacht een reisverzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reisongevallen- en bagageverzekeringen. Per deelnemer is het vervoer van 2 stuks persoonlijke bagage tussen de standplaatsen bij het arrangement ingesloten met een maximaal gewicht van 20 kg per stuk bagage. De chauffeur heeft het recht een teveel aan bagage te weigeren.

Kortingen. Fiets-Fun wil haar trouwe klanten graag belonen. Dit doen we door hen 5% korting te geven op de (kale) reissom en alleen bij het gebruik maken van de tenten en mobile homes. Op de hotelreizen kunnen we helaas de korting niet doorvoeren.

Klachten. Fiets-Fun doet z’n uiterste best om uw vakantie tot een succes te maken. Geconstateerde onregelmatigheden tijdens de reis dient u zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de reisbegeleiding. Deze zal streven naar een passende oplossing. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk een maand na beëindiging van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Mocht de behandeling van de klacht nog niet tot tevredenheid van de reiziger worden opgelost, kan tot uiterlijk 3 maanden na de reis de bevoegde rechter ingeschakeld worden.


Overige informatie. 
Huurders dienen de gedragsregels die de campinghouder voor zijn gasten heeft vastgesteld te respecteren. In het voor- en naseizoen kan het voorkomen dat een aantal voorzieningen en activiteiten niet meer aangeboden worden op een camping.

FIETS-FUN (inschr. K.v.K. nr. 06078803)